คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คุณวุฒิ

 

 ป.ตรี : กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
 ป.โท : ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2545
 ป.เอก : วท.ด. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549
เอกสาร
อาจารย์ วสันต์ กานต์วรรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว (โรงแรม)
 
เอกสาร
อาจารย์ อำไพ บูรณกิตติภัญโญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
เอกสาร
อาจารย์ ปิยวัฒน์ สุนันทา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท MBA Hotel  And  Tourism
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 
เอกสาร
อาจารย์ อมร เหรียญทักษิณายัน
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล
คุณวุฒิ

 ป.ตรี : บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2541

 ป.โท : นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
 ป.โท : ว.ม. การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
เอกสาร
อาจารย์ ชัยวัฒน์ ยะปัญญา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์
คุณวุฒิ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 2553
ป.โท ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
 
เอกสาร
อาจารย์ สผู้ช่วยศาสตราจารย์ สากล ไพเราะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก M.A. IN Masscomunication, Jauharal Nehru University Delhi, India
ระดับปริญญาโท วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

เอกสาร
อาจารย์ อมรรัตน์ ชัยเสนหาญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 2553
ป.โท ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
เอกสาร
อาจารย์ ธิติกร สุทธิอาภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
วท.บ. วิทยาศาสตร์ประมง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  2546
เอกสาร
อาจารย์ วีรเธียร เขียนมีสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ

 

MA, CreativeTechnology.  The University of Salford  (ประเทศอังกฤษ) 2552 
วท.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์  2549
เอกสาร