คณะศิลปศาสตร์

สารจากคณบดี คณะศิลปศาสตร์

alt

ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญ