คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล

#

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล Bachelor of Communication Arts Digital Media
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) นศ.บ. (นิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Communication Arts Digital Media)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Com. Arts. (Communication Arts Digital Media)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล ในระบบ เศรษฐกิจ, การตลาด และการบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
       - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณ วิชาชีพนิเทศศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานรับใช้สังคม
       - เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ในการแก้ปัญหา และ ตัดสินใจอย่างรวดเร็วรอบคอบในงานวิชาชีพให้แก่อุตสาหกรรมไทย


ปรัชญา
               มุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดองค์ความรู้ วิสัยทัศน์กว้างไกล ให้เกิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอลไปสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิ