คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

#

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว Bachelor of Arts Program in Hotel
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Hotel)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Hotel)


วัตถุประสงค์

       - บัณฑิตมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักในงานบริการและสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
       - บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพการโรงแรม สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานด้านการท่องเที่ยวและงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ้
       - บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบในการปฏิบัติงาน        - บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของกลุ่ม และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
       - บัณฑิตมีความสามารถในด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
       - บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม


ปรัชญา
       - มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และเป็นนักปฏิบัติในอุตสาหกรรมการโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
 
พบกับเราที่ SOCIAL MEDIA