คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

#

อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คุณวุฒิ

 

 ป.ตรี : กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
 ป.โท : ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2545
 ป.เอก : วท.ด. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549
เอกสาร
อาจารย์ วสันต์ กานต์วรรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว (โรงแรม)
 
เอกสาร
อาจารย์ อำไพ บูรณกิตติภัญโญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
เอกสาร
อาจารย์ ปิยวัฒน์ สุนันทา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท MBA Hotel  And  Tourism
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 
เอกสาร