คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Hotel)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
901105 จริยศาสตร์
3
901103
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
3
902103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
903102
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
904102 เทเบิลเทนนิส
1
321005
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
321001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
321003
จิตวิทยาบริการ
3
321002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
3
321009
การจัดการโรงแรมและรีสอร์ต
3
321010 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
322009
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
3
   
 
0
-
รวม
16
-
รวม
18
2
302101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
903103
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
902104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
321004
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
921013
การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
3
321014
การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
3
321015
การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3
322001
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3
321007
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
322002
ศิลปะประดิษฐ์สำหรับงานโรงแรม
3
322016
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม
3
322011
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการส่วนหน้า
3
 
 
-
รวม
18
-
รวม
18
3
902105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
905103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
905102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
321011
การตลาดโรงแรมและการขาย
3
321017
การดำเนินงานและการจัดการครัว
3
321019
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจโรงแรม
3
321018
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3
322004
ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
3
322005
ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
2
321012
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3
322012
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงแรม
3
322014
หลักการจัดดอกไม้
3
322013
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3
-
รวม
17
-
รวม
21
4
321008
การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
322035
เขียนแบบเทคโนโลยียานยนต์
6
321016
การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3
322037
วิชาชีพเลือก 7
5
321006
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
3
 
322034
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
 
322036
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**
3
322006 
การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
3
322003 ศิลปะการประกอบอาหารและขนมไทย
3
-
รวม
17
-
รวม
11
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 

- เอกสารรับรองหลักสูตร Download

- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK