คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
  • พนักงานสายการบิน
  • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
  • พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม