คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ สารสนเทศสามมิติ

#

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ Bachelor of Communication Arts Program in Creative 3D – Information Design
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) นศ.บ. (การออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Creative 3D - Information Design)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Com. Arts. (Creative 3D - Information Design)

Bachelor of Communication Arts in Creative 3D
                หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ สารสนเทศสามมิตินั้น เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทาง ด้านการออกแบบสามมิติ (3D) ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านทฤษฎี และ ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงทันที และเป็นที่ต้องการของตลาดทันทีที่จบการศึกษาไปจากสถาบัน หลักสูตรนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนเพิ่มเติมในด้านการออก แบบสามมิติในส่วนที่ตนเองถนัดได้อย่างอิสระอเพื่อต่อยอดความรู้ใน ด้านที่ผู้เรียนชอบและถนัด อโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในส่วนของการออกแบบสามมิติด้านต่างๆ


วัตถุประสงค์

       -ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศ สามมิติ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศสามมิติทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล และเครือข่ายสามมิติ เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนา เทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการขึ้นรูปสามมิติ และอุตสาหกรรมสื่อประสมสามมิติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้ความ สามารถเบื้องต้นในการบริหารหน่วยงานสารสนเทศสามมิติ การบริหารโครง การขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางการออกแบบสารสนเทศสามมิติ และสร้าง ระบบงานประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
       - พื่อผลิตบัณฑิตใหม่ที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจ สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศสามมิติมาประยุกต์ในงานบริหารธุรกิจ เช่น การนำพาณิชย์อิเล็กทรอ นิกส์มาเสริมช่องทางการตลาด การใช้สารสนเทศสามมิติเพื่อการบริหาร และ สนับสนุนการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และ การจำลองภาพเสมือน จริง
       - เพื่อผลิตบัณฑิตใหม่ให้สามารถทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศสามมิติในการปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการขึ้นรูป สามมิติและพัฒนาระบบสื่อประสมสามมิติ มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา ระบบสารสนเทศสามมิติ มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และ คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสามมิติ


ปรัชญา
               สร้างสรรค์บัณฑิตสารสนเทศใหม่ ต่อยอดองค์ควมรู้ บรูณาการการศึกษาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภาพสามมิติอย่างแท้จริง เพื่อผลักดันการเป็นผู้จำอาเซียนอย่างมั่นคง