คณะศิลปศาสตร์

ข่าวสาร คณะศิลปศาสตร์

กระบวนการจัดการความรู้ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย


        
กระบวนการจัดการความรู้ประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย
 
        งานวิจัย ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (TOURISTS’ SATISFACTION AND RECOMMENDATION ON VISITING CHA-AM 
COAST, PHETCHABURI PROVINCE) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1.ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชาดหาดชะอำ 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 3. รวบรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับ สิ่งที่ควรปรับปรุง 4. จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอำ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวม ทั้งหมด420 คน ที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชาดหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีระหว่าง เดือนเมษายน –กันยายน พ.ศ. 2556 เครื่องมือเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า
        1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจในแต่ละตัวแปรที่ศึกษา 10 ตัวแปรและรวมเฉลี่ย 10 ตัวแปร ในระดับพึงพอใจมาก นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจในตัวแปรที่ศึกษา 2 ลำดับแรก คือการคมนาคมและตัวแปรอื่นๆ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจในตัวแปรที่ศึกษา 2 ลำดับแรก คือการคมนาคมและที่พัก
        2. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 3 ตัวแปรคือ ทะเลและชายหาด การคมนาคม และตัวแปรอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยว (High Season) และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 2 ตัวแปรคือ ทะเลและชายหาด และสถานที่และสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวเพศชายและนักท่องเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสำคัญทางสถิติ(p > 0.05) ในทุกตัวแปรที่ศึกษาและรวมเฉลี่ยทั้ง10 ตัวแปร
        3. จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเสนอแนะว่าเรื่องที่ควรปรับปรุง คือ สถานที่จอดรถและการจัดระเบียบการจอดรถ การปรับภูมิทัศน์ การขยายถนนสำหรับคนเดินและการจัดระเบียบการจราจร ราคาอาหารที่ไม่แพงเกินไป รถบริการสาธารณะ ความสะอาด สิ่งอา นวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนชรา
       4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอำคือการจัดทา โครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก ผุ้กำหนดนโยบายหรือผูบ้ ริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและช่วยผลักดัน ให้นโยบายและความต้องการสำเร็จ หาจุดเด่นและหาเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวจัดการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐาน
โดยจากงานวิจัยนี้สามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเรื่องของประโยชน์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2014-08-27

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]