คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

alt

        คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด "สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ" มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ ทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ จับมือ “แอพพลิแคด”แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ-วิชาชีพ เผยตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 - ปวส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีปรัชญาคือ “กลจกรความรู้สู่การพัฒนาไทย" และวิสัยท์ศน์ คือ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นกลจักรความรู้ที่ดีของธุรกิจ และอุตสาหกรรมไทย" และได้ มอบหมายใหหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตน ในสวนของคณะเทคโนโลยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ การศึกษาด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นต่อการผลิตบัณฑิตด้าน เทคโนโลยี ดังนั้นคณะเทคโนโลยีจึงได้กำหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหนวยงานดังนี้
ปรัชญา : บัณฑิตต้องรู้จริงและทำเป็น
วิสัยทัศน์ : นักเทคโนโลยีเป็นผู้มีความรู้และทำงานได้จริง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ปณิธาน: ของคณะเทคโนโลยี คือ “คณะเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ”
     คณะเทคโนโลยีมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสนองต่อความต้องการของงานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยที่ ต้องการแรงงานระดับปัญญาชนพันธกิจ ที่คณะเทคโนโลยี คือ “ คณะเทคโนโลยีมีพันธกิจในการสรางผู้เรียนใหม่ความรู้และ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดทักษะในการทางาน โดยมีการบริหารจัดการ และส่งเสริมการศึกษาให้เป็นเลิศด้วย อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ”
คณะเทคโนโลยีมีภาระกิจที่ต้องกระทำคือ
1. มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจรยธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมตลอดจน สนับสนุนและรักษาไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน
2. มุ่งมั่นสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเส่รมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ตรงกับความตัองการของชุมชน